ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Základní škola byla otevřena v roce 1906, tehdy jako Měšťanská škola ve Veselí nad Moravou.
V roce 1990 vznikla nová část, která je s původní budovou propojena nadzemním krčkem.
1. 7. 2008 vznikla Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.
K tomuto datu ukončila činnost Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Veselí nad Moravou a byla oddělena
zarazická mateřská škola.
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, umístěnou v centru města
Veselí nad Moravou, v klidové parkové zóně, s velmi dobrou dopravní obslužností – do 200 m od školy
se nachází vlakové i autobusové nádraží.
Škola vzdělává 436 žáků, průměrná naplněnost tříd je 21,8 žáků. Výuka probíhá v 1., 3. a 4. ročníku ve třech
a v ostatních ročnících ve dvou paralelních třídách, ve dvou budovách.
Součástí školy jsou 4 oddělení školní družiny se 100 žáky a školní klub s kapacitou 330 žáků.

Součástí školy je i školní kuchyň s jídelnou, která vaří pro žáky a zaměstnance školy
i pro jiná školská zařízení dva druhy jídla. Školní jídelna nabízí žákům i svačinky v době velké přestávky.

VYBAVENÍ ŠKOLY

 • Výuka probíhá ve 21 kmenových třídách
  • 12 tříd I. stupně: téměř všechny vybaveny PC + interaktivní tabule
   9 tříd II. stupně: v pěti třídách PC + interaktivní tabule
 • Odborné učebny s interaktivní tabulí: přírodopis; etická výchova; zeměpis-dějepis; fyzika-chemie; hudební výchova; informatika;
 • Velká tělocvična; gymnastický sálek; venkovní hřiště
 • Školní klub s PC + tabulí
 • Školní družina: 4 oddíly; (v jednom oddělení taktéž PC + tabule)
 • Poradenské pracoviště
 • Odpočinkové koutky
 • Školní zahrada s přírodním učebním zázemím

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Škola se zaměřuje na kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání bez dalšího specifického zaměření.
Školní vzdělávací program vychází z celostátních dokumentů „Zelená kniha“
(České vzdělání a Evropa) a „Bílá kniha“ (Národní program rozvoje a vzdělání), předchozích vzdělávacích programů (Základní škola, Obecná a Občanská škola, Národní škola).
Školní vzdělávací program plně respektuje Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání.

Cíle základního vzdělávání – CHCEME:

učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;
vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, preferujeme lidskost ve vztazích mezi osobami nejen jiného pohlaví, ale i věku, národnosti či barvy pleti, stejnou péči věnovat všem žákům;
klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život
v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);
zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; pro budoucí život v EU výrazně zkvalitnit výuku cizích jazyků;
vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
preferovat jak intelektuální nadání, tak i chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;
provádět rozumnou integraci dětí se speciálními potřebami, přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi;
se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj, tím omezit jejich přechod na jiné školy;
z metod práce u žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.;
se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání;
rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky; do této činnosti zapojit i školní družinu či jiné útvary zájmové činnosti na škole (kroužky);
prohloubit komunikaci s rodiči a širokou veřejností, s občanskými sdruženími.

Učební plán 2018/2019