CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor má 43 členů a tvoří jej:

  • ředitel, 2 zástupci ředitele
  • 14 učitelů 1. stupně ZŠ (93% odborná kvalifikovanost učitelů)
  • 13 učitelů 2. stupně ZŠ (93% odborná kvalifikovanost učitelů)
  • 6 vychovatelé školní družiny a školního klubu, 1 školní poradkyně, 1 školní kaplan a na rodičovské dovolené je pět pedagogů.

Sbor je smíšený s většinovou převahou žen (35) nad muži (8), věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po starší kolegy.

Ve škole pracuje výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, čtyři asistenti pedagoga, metodik ICT, koordinátor ŠVP, metodik environmentální výchovy, metodik etické výchovy, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní poradce.

Někteří učitelé prošli kurzy: kritického myšlení, týmové spolupráce, autoevaluace školy, žákovské parlamenty a škola pro demokracii, environmentální výchovy, kurzy PC dovedností, oborových didaktik, etické výchovy, sfumato čtení atd.

V uplynulých letech 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači
v projektu PI SIPVZ a přibližně 80 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: tabulkové kalkulátory, počítačová grafika a digitální fotografie, pokročilé zpracování textu a DTP, tvorba www stránek a publikování na webu). Zvyšování počítačové gramotnosti, jejímž cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky, je prováděna formou dílčích školení.

Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají základní kurz první pomoci.

Kompetence pracovníků školy

Organizační schéma řízení školy 2018/2019