Z historie CZŠ ve Veselí nad Moravou

1. 7. 2008 – vznik CZŠ ve Veselí nad Moravou.
K tomuto datu ukončila činnost Základní škola a mateřská škola J. A Komenského Veselí nad Moravou.
Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké. Jednání a příprava založení školy trvala rok.
1. 9. 2008 – zavedení povinného jednohodinového předmětu etická výchova ve všech ročnících,
výuka náboženství probíhá v rámci nepovinného předmětu i pro žáky ZŠ Hutník.
1. 9. 2009 – založení žákovského parlamentu z volených zástupců žáků 3. až 9. ročníku.
30. 6. 2011 – ukončení výuky v budově v Zarazicích z ekonomických a pedagogických důvodů v důsledku malého počtu žáků.
1. 9. 2012 – přechod nepovinného předmětu náboženství na předmět povinně volitelný.
Postupné oddělení výuky náboženství v ZŠ Hutník.
1. 9. 2016 – příchod žáků z Milokoště na první stupeň po uzavření tamní školy, na základě rozhodnutí ředitelství ZŠ Hutník.

V současnosti školu navštěvuje 447 žáků, průměrná naplněnost tříd je 21,3 žáků.

Orgány školy – tříčlenná Rada školské právnické osoby, šestičlenná Školská rada.

Od vzniku CZŠ při škole působí Sdružení rodičů a přátel CZŠ, které přispívá k rozvoji a podpoře školy, zajišťuje finanční příspěvky na různé aktivity či odměny žáků a pořádá školní ples.

Vybavení školy

 • Výuka probíhá ve 21 kmenových třídách
  • 12 tříd I. stupně: téměř všechny vybaveny PC + interaktivní tabule
   9 tříd II. stupně: v sedmi třídách PC + interaktivní tabule
 • Odborné učebny s interaktivní tabulí: přírodopis; etická výchova; zeměpis-dějepis; fyzika-chemie; hudební výchova; informatika;
 • Velká tělocvična; gymnastický sálek; venkovní hřiště
 • Školní klub s PC + dataprojektorem
 • Školní družina: 4 oddíly; (v jednom oddělení taktéž PC + dataprojektor)
 • Poradenské pracoviště
 • Odpočinkové koutky
 • Školní zahrada s přírodním učebním zázemím