S křesťanskými hodnotami a jejich kořeny se žáci mohou setkat v povinném předmětu Křesťanská etická výchova
v 9. třídě a ve volitelném předmětu Náboženství.

Během celého školního roku jsou připomínány křesťanské svátky a průběh církevního roku v projektových dnech, přednáškách a dalších aktivitách.

 

Náboženství

Výuka předmětu Náboženství je zařazena do vzdělávacího programu ve všech ročnících jako volitelný předmět.
Náboženství se v širším slova smyslu orientuje na obecně lidské jevy, k nimž patří důvěra, odpuštění, vděčnost, radost, štěstí,
dále také schopnost tušení dimenzí, které člověka přesahují. Předmět se snaží kultivovat duchovní rozměr osobnosti,
který je vlastní každému člověku.
Předmět je určen nejen žákům z katolických rodin, ale i žákům, kteří projeví zájem a rodiče dají k výuce souhlas.
Předmět Náboženství je vyučován v časové dotaci 1 hodina týdně.
Obsahy jednotlivých ročníků jsou děleny do tematických celků, které se v rámci liturgického roku opakují, spirálovitě prohlubují
a jsou propojovány do vzájemných souvislostí.

Naplňování cílů tohoto předmětu probíhá také těmito způsoby:

 • návštěva kostela, kulturně historické památky spjaté se životem církve
 • exkurze oblastní charity, domova důchodců, dětského domova
 • diecézní pouť dětí
 • účast na projektech České katolické charity (Tříkrálová sbírka), Papežského misijního díla dětí
 • organizace programů dle liturgických dob

Výuka tohoto předmětu na naší škole je realizována ve spolupráci s farností Veselí nad Moravou.
Vede také k budoucí spolupráci s jinými církvemi v duchu křesťanských ideálů pro službu v této společnosti
a výchově opravdového občana naší vlasti, jež je ochoten se angažovat pro společnost.

 

Křesťanská etická výchova

Křesťanská etická výchova je doplňující vzdělávací obor, který navazuje na etickou výchovu.

Cílem tohoto předmětu je seznámení s etickými principy křesťanství.
Žák poznává křesťanství jako náboženství, na jehož základě se utváří evropské myšlení, buduje se kultura a formuje morálka. Prosociálnost vychází ze základu křesťanské morálky a filosofie.
Žák poznává základní východiska křesťanství a některé pojmy s tímto náboženstvím související.
Předmět Křesťanská etická výchova je integrovaný s občanskou výchovou, dějepisem a etickou výchovou.

Obsahem odpovídá následujícím tematickým celkům:

 • Výchova k prosociálnosti
 • Aplikační témata etické výchovy
 • Základy víry
 • Dějiny spásy (Starý zákon)
 • Liturgika, Morálka
 • Teologie
 • Evangelia očima víry (Nový zákon)
 • Církevní dějiny
 • Křesťanství a světová náboženství

Podle školního vzdělávacího programu naší školy se vyučuje 1 hodinu týdně v 9. ročnících.

Výuka je realizována v učebně Etická výchovy vybavené počítačem, dataprojektorem a promítacím plátnem.