Školní poradenskou pracovnicí je Mgr. Michaela Zelinková a Bc. Klára Výmolová (733 764 245).

Pracovna školní poradkyně se nachází v nové budově ve druhém patře.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

PO: 7:30 – 13:00
ÚT: 8:00 – 14:30
ST: 8:00 – 13:00
ČT: 8:00 – 16:00
PÁ: 8:00 – 13:00

Školní poradenské pracoviště nabízí:

 • Dlouhodobou a preventivní práci s třídními kolektivy
 • Pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy
 • Předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů – šikana, záškoláctví, závislosti, rasizmus
 • Poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům
 • Krizové intervence
 • Přednášky a besedy
 • Podporu žákovských aktivit – školní parlament, čajovna, apod.

Hlavní cíle poradenského pracoviště:

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště vychází především ze snahy komplexního preventivního působení ve škole, ze snahy o zlepšení systému komunikace mezi jednotlivými subjekty školy tzn. vedení školy, učitelé 1. a 2. stupně a provozní zaměstnanci.
Podstatou je systematická a pravidelná práce se všemi třídami 1. a 2. stupně.
Vzhledem k počtu žáků a velikosti školy bude hlavní náplní předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana, záškoláctví, závislosti, rasizmus.
Cílovou skupinou budou především jednotlivé třídní kolektivy, či žáci náchylní k rizikovému chování a sociálně – patologickým jevům, práce bude tedy hlavně zaměřena na skupiny.
Bude se snažit pozitivně ovlivňovat sociální klima jednotlivých tříd a celé školy.

Jednotlivé cíle školního poradenského pracoviště:

 • Vznik a fungování poradenského zázemí přímo v areálu školy, jeho postupné rozšiřování
 • Zpřístupnění poradenské činnosti pro žáky a rodiče
 • Systematická a dlouhodobá preventivní činnost s jednotlivými třídami
 • Zmapování sociálního klimatu tříd, školy
 • Předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, výukových problémů
 • Poskytnutí metodologické a psychologické pomoci pedagogům školy
 • Zavedení pravidelné supervize pro vedení školy, učitele 1. a 2. stupně
 • Zlepšení komunikace, navázání spolupráce s různými články školy, rodiči, další veřejností a NNO
 • Pravidelná spolupráce ŠPP s OSPOD, Městskou policií a Policií ČR

Způsoby naplnění:

 • Individuální poradenství
 • Rodinné poradenství
 • Dotazníková šetření, ankety
 • Intervenční programy
 • Adaptační programy
 • Krizová intervence
 • Přednášky a besedy
 • Práce s třídním kolektivem
 • Práce s vybranými skupinami