Spolek rodičů a přátel CZŠ je dobrovolnou, nepolitickou organizací, která sdružuje rodiče žáků a všechny zájemce,
kteří svou prací a činností chtějí přispět k rozvoji a podpoře CZŠ.
Činnost SRPCZŠ je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích  a organizačních schopnostech, na společném zájmu
a na možnostech členů.

Činnost spolku rodičů a přátel CZŠ spočívá zejména v těchto oblastech:

         podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků

         podpora volnočasových aktivit žáků a pomoc v získávání finančních prostředků pro tuto oblast

         pořádání kulturních a společenských akcí – školní ples

         seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů i veřejnosti

         spolupráce s volenými zástupci v Radě školy

         odměňování žáků za jejich výjimečné sportovní, příp. umělecké výkony či výjimečné školní úspěchy

         dary nejlepším žákům jednotlivých tříd na konci školního roku

 

Zajišťování finančních příspěvků na:

         ceny na soutěže, olympiády a ostatní školní akce

         školní  parlament  a  jeho činnost

         dopravu v mimoškolních akcích, na soutěže a závody

         dopravu na plavání, školy v přírodě, lyžařský výcvik

         dopravu při reprezentaci školy – Odry, Olomouc, Brno apod.

         dopravu na výlet pro oceněné žáky na konci školního roku

Podrobný soupis všech příspěvků je k nahlédnutí na vývěskách ve škole a také níže v PDF souboru.

Předseda:

Místopředseda:

Pokladník:

Členové:

 Stanovy SRPCZŠ

Zpráva o hospodaření 2017_2018

Příspěvky škole od SRPCZŠ