6. ročník

Archeologie
Co se změnilo na sklonku doby kamenné
Co víme o prvních lidských bytostech
Jak se z pravěkých lovců stali zemědělci
Kde žili první zemědělci
O čem vypovídají památky po pravěkých zemědělcích
Pravěk
Starověká Čína
Starověké Řecko
Starověký Egypt
Starší pravěk
Starověká Mezopotámie

7. ročník

Byzantská říše stát Římanů a pravověrných křesťanů
Karel Veliký vtiskl své říši pevný řád
Křížové výpravy války ve jménu křesťanské víry
Mongolští pastevci pány nejmocnější říše středověku
Moudrost a krása islámské civilizace
Náboženství nové naděje
Nejstarší z rodu ať drží moc
Od této chvíle se stávám tvým člověkem
První staletí křesťanské církve
Přemyslovci položili základy českého státu
Severští vládcové moří
Slované přicházejí a Velká Morava
Soumrak římské říše a nesnadný zrod nové Evropy
Svatá říše německých císařů
Trpaslíci na ramenou obrů
Úspěchy a nečekané pády posledních Přemyslovců
Ve jménu Boha milosrdného slitovného
Věk katedrál
Vrcholný středověk
Zbožnost a kacířství ve vrcholném středověku
Zrod středověké Anglie

8. ročník

Anglická revoluce
Barokní doba
Baroko doba protikladů
České baroko znak sounáležitosti s Evropou
Mimoevropský svět v 17 a 18 století – pojmy
Napoleonské války
Od popravy krále k parlamentní monarchii
Pod křídly orla vítězí lev
Rusko a Osmanská říše na cestách proměn
Společnost a podnikání v době baroka
Třicetiletá válka
Výsluní a stíny vlády krále Slunce
Absolutismus, parlamentarismus – opakovaní
Baroko

9. ročník

Bolševická diktatura v Sovětském svazu
Československá republika
Československá republika 1
Československo první léta existence
Evropa na rozcestí
Hospodářská krize a její důsledek
Charakteristika hospodářství na přelomu 19 a 20 století
Mezinárodní situace na přelomu 19 a 20 století cesta k 1 sv. válce
Mezinárodní situace na přelomu století
Opakovaní
Opakovaní 1
Problémy poválečného světa
První světová válka
První světová válka 1
Ruské revoluce – pojmy
Versailleský mírový system
První světová válka – opakování
Vznik Československa
Nástup nacismu
První republika