Byzantská_říše_stát_Římanů_a_pravověrných_křesťanů

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Obavy z výbojů barbarských kmenů vedly císaře k založení nového hlavního města. Město dostalo název . Úředním jazykem východořímské říše se stala . Východořímské říši se začalo říkat podle staré řecké osady .
Postupně došlo k rozdělení křesťanské církve na západní a východní (pravoslavnou).
Císař vypracoval zákoník, který shrnoval a upravoval , byl napsán v latině. Justinián nechal postavit (česky Chrám Boží Milosti)
Typické pro byzantské chrámy byly mozaiky, nástěnné malby a (obrazy svatých malovaných na dřevě.
Byzantská říše válčila s kočovnými . Byla křižovatkou .