Opakovani

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Roku 1851 (zrušení ústavy a všech politických práv) => období neoabsolutismu (Bachův absolutismus - ministrem vnitra byl Alexandr Bach). Tvůrcem neoabsolutismu však nebyl jen Bach, ale také císař František Josef I. a Frant. Schwarzenberg.

Roku 1855 byl uzavřen byla zbavena státních dohledů (zavedených v době Josefa II.), církev měla znovu vliv ve školství a v kultuře.

Mezi klady neoabsolutismu řadíme . Nejprůmyslovějšími oblastmi Rakouska byly Čechy a Dolní Rakousy.

Únorová ústava byla to centralistická ústava, která vyhovovala zájmům Rakouských Němců, ale zájmy ostatních národů přehlížela. Rozděluje moc na (v jejím čele stál panovník), (říšská rada tvořená dvěma sněmovnami (panskou a poslaneckou) - do poslanecké sněmovny se volilo na základě volebního censu, voliči byli rozděleni do čtyř majetkových kurií (velkostatkářská, příslušníci živnostenské a obchodní komory, města a venkov)).

V 60. letech vznikaly různé spolky: - M. Tyrš, J. Fiegner (heslo: Tužme se!); (pěvecký spolek) - B. Smetana; (* 1863); Americký klub českých dam (* 1865), jehož úkolem bylo vzdělat ženy. Roku 1864 vzniklo

Česká politika roku 1863 zahájila (kvůli německé převaze). V 60. letech dochází k polarizaci české politiky (zastánci pasivní rezistence = (Palacký, Rieger) reprezentovali liberálně konzervativní síly × (Grégr, Sladkovský) reprezentovali radikálně demokratické síly).
Roku 1866 bylo Rakousko poraženo Pruskem (u Hradce Králové) - Tohoto oslabení využili Maďaři k prosazení (1867).
. . . - vznikl dualismus (dvojstátí)
. . . - společného mají panovníka, zahraniční politiku, finance a armádu
. . . - byla stanovena hranice (říčka Litava), která rozdělovala RU na
. . . - Uhry měly svoji ústavu, vládu a sněm

V prosinci 1867 vydal panovník Ústavu pro Předlitavsko, v níž definuje Rakousko jako zaručuje občanská práva a svobody (svoboda podnikání, ochrana soukromého majetku). Byl zrušen církevní dohled nad školami, zavedena povinná osmiletá školní docházka. Rakousko a Uhersko se lišili v politickém zřízení (Rakousko bylo liberálnější a svobodnější, Uhry centralistické - maďarizace). Lišili se také v hospodářství (Předlitavsko na tom bylo lépe).


Po roce 1867 češi nesouhlasili s dualismem (považovali to za opomenutí českých práv). Vznikaly tábory lidu (na Řípu, ...) Roku 1867 byly převezeny české korunovační klenoty z Vídně do Prahy; císař souhlasil, že se nechá korunovat na českého krále (nestalo se tak). Téhož roku byl položen . Česká politika usiluje o česko - rakouské vyrovnání (1870 podán návrh - tzv. ). Roku 1871 tento návrh němečtí liberálové odmítli.

V 70. letech česká politika pokračuje v politice pasivní opozice (čeští politici nemají žádný vliv v politice, tato politika však nepřináší žádné výsledky; mnozí politikové pasivní opozici odmítají). Roku 1878 se do politiky (do sněmu a říšské rady) vracejí staročeši, vstoupili s projevem státoprávního ohrožení, čímž naznačili, že se svých nároků nevzdají. V aktivní politice staročeši podporovali vládu (pravicová vláda, „železný kruh pravice“) - v čele s . Za to očekávala ústupky (drobné ústupky) = (1880 Stremayerova jazyková nařízení - při jednání s úřady lze užívat vedle němčiny i češtinu, vnitřní jazyk byl však jen německý). Roku 1882 byla rozdělena Pražská universita na českou a německou (v české části působí mladá generace vědců - Masaryk, Gebauer, Goll, Lindner). Ti začali také vydávat časopis Athenaeum, kde uveřejňovali své články.

Roku 1890 staročeši na výzvu Taaffeho začali jednat s německými liberály o národnostním vyrovnání (návrh - rozdělení našeho území na oblasti české a německé). Tento návrh však vyvolal velký odpor u Čechů a společně s jeho nepřijetím končí též Staročeši. Roku 1891 Staročeši u voleb propadli.