přednášky v rámci prevence rizikového chování z. s. ABATOP

proběhly pro děti z našich 9. ročníků na téma „Holocaust a extremismus dne 24. 1. 2020.

V tomto pořadu byli žáci přednášejícím, panem Pakostou, interaktivní formou seznámeni s historickou i současnou formou
rasové diskriminace a měli možnost zamyslet se nad projevy předsudků, antisemitismu, xenofobie a extremismu,
které se vyskytují i v současné době a bohužel i v naší zemi.

Abatop z. s. je křesťanská organizace, zabývající se prevencí sociálně patologických jevů a přinášející morální a etické hodnoty. Pořady byly provedeny na vysoké úrovni a získané vědomosti jsou pro naše děti velkým přínosem.