přednášky v rámci prevence rizikového chování z. s. ABATOP

přednášky v rámci prevence rizikového chování z. s. ABATOP

proběhly pro děti z našich 9. ročníků na téma „Holocaust a extremismus dne 23. 1. 2019.
V tomto pořadu byli žáci interaktivní formou seznámeni s historickou i současnou formou rasové diskriminace
a měli možnost zamyslet se nad projevy předsudků, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době
a bohužel i v naší zemi.
Abatop z. s. je křesťanská organizace, zabývající se prevencí sociálně patologických jevů a přinášející morální a etické hodnoty. Pořady byly provedeny na vysoké úrovni a získané vědomosti jsou pro naše děti velkým přínosem.