Zápis dítěte k povinné školní docházce vychází z ustanovení § 36 a § 37 zákona č. 564/2004 Sb. (školský zákon). Povinnou školní docházku plní od školního roku 2024/2025 dítě, které dosáhne šestého roku věku do 31. 8. 2024, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad povinné školní docházky doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce se řídí ustanoveními § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. (vyhlášky o základním vzdělávání) a Stanoviskem MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem vydaném pod č.j. MŠMT – 2842/2023-1 dne 27.1.2023.

Zápis dětí do prvního ročníku Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 4.4.2024 v budově školy Školní 698 podle rozpisu, který vznikne na základě elektronického přihlašovacího systému. Přihlašovací systém bude spuštěn v pondělí 25. 3. 2024 v 8:00 hod.

Pro školní rok 2024/2025 škola přijímá 50 dětí (2 první třídy). Děti, které mají ke dni zápisu vyřízený odklad školní docházky (podle § 37 odst.1 Školského zákona č. 561/2004 Sb.) se do uvedeného počtu nezapočítávají.

Ředitel Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou stanovil pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 tato kritéria v pořadí:

  1. Přijaty budou děti, které mají ve školním roce 2024/2025 ve škole sourozence.
  2. Přijaty budou děti jejichž místo trvalého bydliště ve Veselí nad Moravou je poblíž školy. Pro potřebu posouzení tohoto kritéria je součástí tohoto sdělení mapa s vyznačením hraniční vzdálenosti.

V případě nesplnění kritérií a nenaplnění počtu žáků do 1. ročníku rozhodne o pořadí přijetí losování v tomto sledu:

  1. Děti, jejichž místo trvalého bydliště ve Veselí nad Moravou nesplňuje kritérium vzdálenosti.
  2. Děti, jejichž místo trvalého bydliště není ve Veselí nad Moravou.

Případné veřejné losování dětí do stanoveného počtu přijatých žáků proběhne dne 8. 4. 2024 v 10:15 hod. v budově školy za účasti tříčlenné komise ve složení ředitel školy, zástupce zřizovatele a člen školské rady.

Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na vývěsce a webových stránkách školy ve středu 10. 4. 2024.

Pro děti, které se z důvodu nemoci nebudou moci dostavit k zápisu v určeném termínu bude vypsán náhradní termín.

Ve Veselí nad Moravou 21. 3. 2024
Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy